ANBI

ANBI status
Stichting Moskee Nasser Veenendaal heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen
Statutaire naam: Stichting Moskee Nasser
ANBI-status: ja
RSIN/fiscaal nummer: 8006.91.817
KVK-nummer: 41178233 

Bezoekadres:
Heuvel 7
3905 BA Veenendaal

Postadres:
Postbus 158
3901 BA Veenendaal
Website: www.moskeenasser.nl
E-mailadres: info@moskeenasser.nl
Telefoonnummer: 0318 – 514 140

Doelstellingen

Stichting Moskee Nasser heeft ten doel:

 1. Het opzetten en continueren van een religieus-en cultureel centrum (moskee) waar islamitisch onderwijs, lezingen, activiteiten, rondleidingen, ontmoetingen en andere educatieve activiteiten worden gehouden die toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen
 2. Het begeleiden van moslims in hun geloof en op maatschappelijk vlak, om zodoende een volwaardige burger te zijn in de maatschappij waarin zij leven
 3. Het vertegenwoordigen en bevorderen van het algemene welzijn van alle moslims in Veenendaal en omgeving;
 4. Het uitdragen van de islam volgens de geloofsleer (‘Aqieda) van de Soennitische Islam (Ahl-As-Soenna-wal-Djama’ah) en de religieuze jurisprudentie (Fiqh) van de Malikitische school (maddhab).
 5. Het geven van educatie en voorlichting over de islam aan moslims en niet-moslims (da’wah);
 6. Het creëren van wederzijds begrip tussen verschillende geloofsovertuigingen en culturen;

De Stichting Moskee Nasser tracht haar doelen onder meer te bereiken door het bieden van spirituele, maatschappelijke en religieuze begeleiding door middel van gebedsdiensten, onderwijs, lezingen en (ontmoetings) activiteiten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kinderen, jongeren, ouderen en vrouwen.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: H. Saidi
 • Penningmeester: K. Mokhtari
 • Secretaris:
 • Algemeen bestuurslid: M. Bekkali
 • Algemeen bestuurslid S. Kamaran
 • Algemeen bestuurslid A. Ziani
 • Algemeen bestuurslid F. Zabaat

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Moskee Nasser. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden

Bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, waarbij voorafgaande schriftelijke vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden  vereist is.

Overige vrijwilligers

Vrijwilligers  genieten voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding die vastgelegd wordt in overleg met de vrijwilliger. Echter kiezen al onze vrijwilligers er steevast voor om van deze vergoeding af te zien.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Het beleidsplan omvat de volgende elementen:

Doelstelling:  In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het bevorderen van godsdienstige, culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims en het verstrekken van informatie over de islam om de beeldvorming in de samenleving recht te zetten.

Activiteiten:  Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

 • De financiële realisatie van de bouw van een nieuwe moskee
 • De ontwikkeling ervan tot een volwaardige gebedshuis, onderwijs en kenniscentrum en ontmoetingsplek voor de islamitische gemeenschap.
 • De verdere ontwikkeling van de “Dawah” (uitnodiging tot de islam) door de organisatie van lezingen en andere activiteiten voor jong en oud.
 • Kennis over de islam verder verspreiden via social media (Facebook) en onze eigen website.

Werving fondsen:  De giften en donaties van Stichting Moskee Nasser komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Deze dragen bij door via een maandelijkse bijdrage en een eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Moskee Nasser fondsen door de organisatie van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Ook maken wij sinds kort gebruik van online fondsenwerving en bestaat de mogelijkheid om via iDEAL op onze site (www.moskeenasser.nl) te doneren. Voor de realisatie van de nieuwe gebedsruimte worden ook giften en donaties geworven bij andere Moskeeën in Nederland.

Beheer fondsen: De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie.  Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

Besteding fondsen: Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vinden er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

 • Aanschaf nieuwe gebedsruimte en verbouwing daarvan
 • Vaste lasten  voor de gebedsruimte (zoals imamkosten, gas, water, licht, verzekeringen)
 • Beheerskosten  voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud
 • Aanschaf leer-en onderwijsmaterialen
 • Aanschaf promotiemateriaal
 • Onkostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

Meerjaren Beleidsplan (op verzoek verkrijgbaar bij het bestuur)

Uitgeoefende activiteiten

De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we jaarlijks uitoefenen zijn als volgt: 

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Veenendaal en omgeving
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst (preek) georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Veenendaal en omgeving.
 • Elke vrijdag van elke week een vertaling van de preek van het Arabisch naar het Nederlands voor de jongeren van de islamitische gemeenschap in Veenendaal en omgeving.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh)
 • Elk weekend volgen +- 200 leerlingen Arabische en islamitische les in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar
 • De Dawah-commissie organiseert minimaal eens per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezingen Hierbij wordt een aspect van het Islamitische geloof besproken. Waarover meer te lezen is op facebook.com/moskeenasser

Activiteiten m.b.t. realisatie nieuwe moskee:

Stichting Moskee Nasser is al een aantal jaren bezig met de realisatie van een nieuwe gebedsruimte in de gemeente Veenendaal. Hiervoor zijn sindsdien diverse activiteiten ondernomen  waaronder:

 • Structureel overleg met stakeholders (Islamitische gemeenschap, Architect, Gemeente, Buren e.a.)
 • Coördinatie aankoop grond, ontwikkeling en bouwen nieuwe locatie.

Fondsenwerving via:

 • Vaste eigenbijdrage per gezin voor de Nieuwbouw
 • Acties gericht op de gemeenschap waaronder, maandelijkse donaties, Zuster benefieten en wekelijkse inzameling onder de gemeenschap.
 • Donaties via de website (iDEAL)
 • Bezoeken aan islamitische gemeenschappen elders in het land

Financiële verantwoording